Phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc 5k và đúng quy trình khi đưa trẻ ngày đầu đến trường năm học 2021-2022

 

 

Phụ huynh chấp hành khai báo y tế 

sát khuẩn và đo thân nhiệt phụ huynh và học sinh khi đến trường

 

Học sinh và phụ huynh đi đúng phân luồng nhà trường đã quy định

PHỤ HUYNH VÀ TRẺ RA VỀ NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5 K